Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Consument

Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Happhapp: Happhapp is een webshop die zich ten doel stelt ervoor te zorgen dat restauranthouders in de door hun bepaalde daluren en daldagen extra tafels gaan verkopen, dit in de vorm van aanbiedingen. Consumenten kunnen tegen een andere prijs dan gewend eten in een door hen gekozen restaurant. 2. Website: De website van Happhapp die te raadplegen is via happhapp.nl. 3. Opdrachtgever: De Consument die gebruik maakt van de Website en hier een tafel in een door hem gekozen restaurant bestelt. 4. Producten: Alle door Opdrachtgever aangeboden tafels op de Website in de vorm van of een Spontane aanbieding of een Topaanbieding. 5. Diensten: Alle door Happhapp en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever verleende Diensten, onder andere inhoudende de mogelijkheid om Opdrachtgever en restauranthouders met elkaar in contact brengen, alsmede alle andere door Happhapp ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever verricht worden. 6. Overeenkomst: De rechtsbetrekking tussen Happhapp en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin. 7. Spontane aanbieding: Opdrachtgever kan bij deze aanbieding een coupon kopen voor een aangeboden Product. 8. Topaanbieding: Maximaal één keer per week biedt Happhapp op de Website een Topaanbieding aan, die in de week dat deze online staat kan worden gekocht.

Artikel 2: Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen Overeenkomsten tussen Happhapp en Opdrachtgever. 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen met Happhapp.

Artikel 3: Overeenkomst 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever het aanbod aanvaardt en voldaan wordt aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Opdrachtgever aanvaardt het aanbod langs elektronische weg via de Website. Happhapp bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Happhapp is bevestigd, kan Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden. 3. Opdrachtgever sluit een overeenkomst af voor ofwel een Spontane aanbieding ofwel een Topaanbieding. 4. Indien Opdrachtgever kiest voor een Spontane aanbieding kan het Product ingeleverd worden op de door Opdrachtgever geselecteerde dag en tijd. Dit kan maximaal één week voordat het Product gebruikt wordt. 5. Indien Opdrachtgever kiest voor een Topaanbieding bepaalt Happhapp nader wanneer deze ingeleverd kan worden.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling direct te geschieden na het selecteren van de gekozen Producten. 2. De prijs van het gekozen Product wisselt afhankelijk van de door de restauranthouder aangeboden prijs. Er worden derhalve geen vaste prijzen gehanteerd door Happhapp. 3. De gehanteerde prijzen voor Opdrachtgever zijn inclusief BTW. 4. De betaling door Opdrachtgever dient te geschieden middels IDEAL. 5. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Artikel 5: Annulering 1. Annulering van een Topaanbieding door Opdrachtgever is mogelijk tot 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst. 2. Happhapp zal het aankoopbedrag na geldige annulering aan Opdrachtgever terugbetalen. 3. Annulering van een Spontane aanbieding door Opdrachtgever is niet mogelijk indien Opdrachtgever voor totstandkoming van de Overeenkomst een datum en tijd heeft geselecteerd.

Artikel 6: Levering 1. Na totstandkoming van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Happhapp ontvangt Opdrachtgever een coupon. Deze coupon is geldig voor het door Opdrachtgever gekochte Product.

Artikel 7: Aansprakelijkheid 1. Happhapp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid het resultaat is van opzet of bewuste roekeloosheid door Happhapp. 2. Indien Happhapp toch aansprakelijk wordt gesteld, is Happhapp uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Happhapp met betrekking tot haar Diensten. 3. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag. 4. Happhapp is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever oploopt bij het bezoeken van het door Opdrachtgever gekozen restaurant, hieronder kan onder andere worden verstaan schade die opgelopen wordt door het eten en/of het drinken van Opdrachtgever, zoals, maar niet uitsluitend, een voedselvergiftiging.

Artikel 8: Overmacht 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Happhapp, waardoor volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Happhapp zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Happhapp of haar leverancies, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins buitenlandse onrusten. 3. Nakoming van de Overeenkomst wordt opgeschort in geval van overmacht zolang de overmacht duurt. 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, in een dergelijk geval zal Happhapp overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Happhapp heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten en in- en aankoop bij derden.

Artikel 9: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 1. Happhapp is bevoegd de nakoming van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Happhapp goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichting tekort zal schieten. 2. Indien Happhapp de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst en is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan. 3. Indien de Ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Happhapp gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan. 4. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Happhapp gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloossteling. Opdrachtgever is, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht. 5. Opdrachtgever kan de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

Artikel 10: Overige bepalingen 1. Opdrachtgever kan deze Algemene Voorwaarden voor het bevestigen van de bestelling vinden. Indien Opdrachtgever gaat betalen worden de Algemene Voorwaarden automatisch geaccepteerd. 2. Deze Algemene Voorwaarden kan Opdrachtgever tevens vinden op de Website. 3. Happhapp treedt op/handelt namens de Restauranthouder.

Artikel 11: Identiteit van Happhapp 1. Happhapp is bij de KvK geregistreerd onder nummer 69563829 en draagt btwidentificatienummer 857920273. Happhapp is gevestigd aan de Pastoor Geenenstraat 18 (5991 BJ) te Baarlo. 2. Happhapp is per e-mail te bereiken via info@happhapp.nl.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op alle Overeenkomsten tussen Happhapp en Opdrachtgever, alsmede deze Algemene Voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing. 2. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Limburg.